Hodinový manžel | Brno, Blansko, Vyškov, Olomouc, Prostějov, PřerovEET "Babišovky"

"Podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."


Novinky

V rámci snahy zajistit co největší komfort při používání našich služeb jsme pro vás zřídili platební terminál. Nově tedy přijímáme platební karty a to jak kontaktní, tak i bezkontaktní.

Náš terminál pracuje se všemi nejpoužívanějšími kartami :

  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • Dinners Club
  • G-Pay, A-Pay
  • a další...
01.12.2019
Zaslal: adminSociální sítě

Facebook


Přijímáme platební karty

Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

Služby pro domácnost
Tovární 242, Brodek u Přerova, 751 03
IČ: 76093638
(dále jen "Dodavatel")

Objednavatel
Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Dodavatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Objednavatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Dodavatelem a Objednavatelem při poskytování služeb.
Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem přijetí objednávky Dodavatelem a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.


3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1.Objednavatel volí posktované služby sám, dle vlastního přání a poskytuje výslovný souhlas Dodavateli zahájit poskytování služeb.

3.2. Objednáním služby vzniká Objednavateli právo požadovat libovolné standardní služby (označené na webu http://www.prodomacnost.eu) nabízené Dodavatelem. Objednavatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Dodavatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Dodavatelem.

3.3. Objednavatel se zavazuje hradit cenu služby a dále poplatky spojené s vybranou službou Dodavateli, který následně provede úhradu poplatků příslušnému subjektu (zejména správní poplatky, dále poplatky za stání v placených zónách apod.)

3.4. Objednatel zodpovídá za technickou připravenost objektu či předmětu pro provedení prací, dále také zodpovídá, za veškeré právní náležitosti přímo či nepřímo související s dodávanou službou, zejména majetkové (vlastnictví předmětu, vlastnictví nebo právo k užívání nemovitosti apod.)

3.5. V případě, kdy Dodavatel, na základě ústního nebo písemného upozornění, vyzve Objednavatele k odstranění vad, je Objednavatel povinen odstranit tyto technické vady neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže Uživatel není schopný, z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen zajistit odstranění vad třetí osobou nebo po dohodě Dodavatelem, pokud tak neučiní, má Dodavatel právo jednostranně pozastavit poskytování služeb pro Objednavatele do odstranění vad. Objednavatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami, které nejsou předmětem dodávky služby, třetím osobám i za škodu způsobenou Dodavateli.

3.6. Objednavatel nesmí požadovat služby, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Porušení tohoto článku opravňuje Dodavatele k okamžitému odstoupení od smluvního vztahu bez náhrady.

3.7. Objednavatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Dodavatele, 3. strany nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních.

3.8. Objednavatel je povinen uvést v objednávce své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, a komunikaci s Dodavatelem. Uživatel je povinen poskytnout součinnost Dodavateli v rámci některých služeb zejména poskytnout plnou moc pro provedení úředních záznamů a změn v rozsahu požadované služby.

3.9. Objednavatel se zavazuje neprodleně informovat Dodavatele služeb na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu telefonicky, nebo e-mailem zaslaným na adresu podpora@prodomacnost.eu.

3.10. Objednavatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání díla.

4. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

4.1. Dodavatel je povinen zajistit provedení práce v požadované kvalitě a kvantitě. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Dodavatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, porucha apod.).

4.2. Dodavatel má právo přerušit nebo zrušit poskytování služeb Objednavateli, který je v prodlení s platbou déle než 7 dnů. V případě přerušení nebo zrušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení služeb Objednavatelem, neodpovídá Dodavatel za škodu vzniklou Objednavateli.

4.3. Porušením povinnosti Dodavatele zajistit dodávku služab není závada vzniklá neodborným zásahem Objednavatele, nebo 3. osoby, ke kterému došlo během prací nebo po skončení prací, na takto vzniklou závadu nelze uplatnit reklamaci.

4.4. Dodavatel má právo požadovat po Objednavateli zaplacení zálohy na nákup materiálu, v případě odstoupení Objednavatele od smlouvy nemá právní nárok požadovat po Dodavateli vrácení zálohy. Vrácení zálohy je možné pouze po vzájemné dohodě obou stran pokud již nedošlo k nákupu materiálu, zaplacená záloha bude ponížena o poplatek za odstoupení smlouvy dle článku 4.5.

4.5. Dodavatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení objednávky ve výši 500,- Kč.

4.6. Dodavatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše sjednané ceny za služby. Dodavatel poskytne náhradu škodu formou bezplatného poskytnutí služeb do výše sjednané ceny po odečtení nákladů spojených s nákupem a dopravou materiálu.

4.7. Dodavatel má právo odmítnout poskytnutí služby bez udání důvodu.

5. CENA SLUŽEB A PLATBY ZA SLUŽBY

5.1. Cena služeb je stanovena nabídkou Dodavatele služeb zveřejněnou na www prezentaci http://www.prodomácnost.eu, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

5.2. Pokud Dodavatel služeb nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.

5.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služeb na základě výzvy k zaplacení služby zaslané nebo sdělené Dodavatelem při objednávce služby a to HOTOVĚ k rukám Dodavatele neprodleně po dokončení prací. V ojedinělých případech lze přistoupit na platbu převodem s fakturou se splatností max. 10 dní, v takovém případě je dnem úhrady den připsání platby na účet Dodavatele.

5.4. Objednavatel hradí cenu služby HOTOVĚ k rukám Dodavatele neprodleně po dokončení prací. Dodavatel při platbě vystaví příjmový pokladní doklad opatřený svým otiskem razítka, fakturu pro platbu hotově dodavatel vystaví na vyžádání po zaplacení ceny za službu.

5.5.1. V případě platby převodem zašle Dodavatel fakturu elektronicky na e-mail uvedený Objednavatelem, takto zaslaná faktura má veškeré právní náležitosti tudíž je plnohodnotným dokladem pro provedení platby. Objednavatel se zavazuje uhradit tuto fakturu včas a v plné výši.

5.5.2 Dodavatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služeb. Objednavatel souhlasí, že Dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.5.3. V případě neuhrazení platby podle bodu 5.5.1. je účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0.5% denně. Dodavatel je oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Objednavatele, přerušit dodávky služeb, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných plateb v plné výši.

5.6. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši.

6. REKLAMACE

6.1. V případě, že se Objednavatel domnívá, že dodané služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Dodavatele, a to e-mailem zaslaným na adresu reklamace@prodomacnost.eu nebo telefonicky, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 3 (třech) měsíců po dokončení prací.

6.2. Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Dodavateli předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.

6.3. Reklamaci Dodavatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

6.4. Reklamace na vady materiálu lze uplatnit v zákonem stanovené lhůtě u výrobce/prodejce, prostředvictvím Dodavatele.

6.5. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Dodavatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Dodavatelem a Objednavatelem.

8.2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

8.3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.4. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Dodavatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu http://www.prodomacnost.eu/vop.

© Služby pro domácnost,  Všechna práva vyhrazena


   


Naše stránky provozujeme na serverech WEDOS.cz

WEDOS.COM - webhosting, domény, serverhosting

Kosek Jiří - hodinový manžel - ekatalog.czHodinový manžel - ekatalog.cz